Tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo.

Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an với 250 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình đổi mới của đất nước, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dẫn chứng những thí dụ cụ thể bảo vệ an ninh quốc gia trong hơn 35 năm đổi mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phải thống nhất về nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí đồng thời nhấn mạnh, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Các lực lượng vũ trang cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực và trong nước, không để bị động, bất ngờ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến tham luận đã luận giải, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

Tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới ảnh 1
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tổng kết hội thảo.

Tổng kết hội thảo, thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì hội thảo, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Đảng luôn có sự năng động, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, cách nghĩ, cách làm cụ thể, luôn gắn bó lý luận với thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đánh giá kết quả; kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quý báu trong nước và thế giới để chủ động phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Qua hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.