Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO -

Chiều 21/6, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh gian trưng bày sách của Tổng Bí thư "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
Quang cảnh gian trưng bày sách của Tổng Bí thư "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản.

Sách gồm ba phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Các đại biểu tại gian trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

92 bài được tuyển chọn trong cuốn sách là những bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là vào năm 1968.

Các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, cuốn sách góp phần hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp, các địa phương triển khai sâu rộng hơn, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là cuốn “cẩm nang” quý đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4

Đồng chí Vũ Trọng Lâm chia sẻ việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của Nhà xuất bản. Đồng thời với ra mắt sách giấy, Nhà xuất bản đã khai trương phiên bản điện tử trên trang https://sachquocgia.vn để lan tỏa giá trị của cuốn sách, kịp thời phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách cần sớm được lan tỏa, góp phần tạo chuyển biến quan trọng, hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng chí yêu cầu cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản khẩn trương tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương phối hợp tổ chức biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam.

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Trung ương, các hội thành viên tổ chức cho các đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước. Hệ thống giáo dục toàn quốc căn cứ nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 6

Các đại biểu được tặng sách của Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các chi bộ đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc, hiệu quả về nội dung cuốn sách. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.