Quản lý, kiểm soát chặt chẽ nước thải công nghiệp

TTXVN - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến đầu năm 2020, trên toàn quốc có 274 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 244 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 89%), 191 khu công nghiệp có trạm quan trắc tự động; 109 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 10 cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động nước thải...

Ðể quản lý, kiểm soát chặt chẽ loại hình nước thải công nghiệp, nhất là nước thải phát sinh từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năm 2020, Tổng cục Môi trường sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Ngành tài nguyên và môi trường rà soát và kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; bảo đảm tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ít nhất 90%...