Nội dung cơ bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào

Hiệp ước gồm bảy điều khoản được ký trên cơ sở nhận thức sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, tình đồng chí vĩ đại giữa Ðảng CS Việt Nam và Ðảng NDCM Lào được tôi luyện trong mấy chục năm đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng hợp tác và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước là một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch của hai dân tộc và hai Ðảng, một thực tiễn sinh động, một quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam và Lào.

Việc tăng cường tình đoàn kết keo sơn và quan hệ hợp tác lâu dài về mọi mặt giữa Việt Nam và Lào đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích sống còn của nhân dân mỗi nước trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phù hợp lợi ích độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, trung lập thật sự của nhân dân các nước Ðông- Nam Á, với lợi ích của nhân dân thế giới đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hiệp ước được ký trên tinh thần bản Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ngày 11-2-1976 và nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì độc lập và phồn vinh của mỗi nước, góp phần gìn giữ và củng cố hòa bình ở Ðông- Nam Á và thế giới.

Hai bên thỏa thuận sẽ tăng cường các quan hệ hợp tác XHCN, cùng có lợi về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác tài nguyên thiên nhiên và về các lĩnh vực kinh tế khác; hết lòng viện trợ cho nhau về kinh tế và kỹ thuật; giúp nhau đào tạo cán bộ; trao đổi chuyên gia các ngành kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật; mở rộng quan hệ mậu dịch theo chế độ ưu đãi đặc biệt.

Hai bên mở rộng trao đổi khoa học, kỹ thuật, hợp tác về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, thông tấn, báo chí, phát thanh, điện ảnh, thể dục thể thao và về các lĩnh vực văn hóa khác.

Hai bên tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các ngành hữu quan của hai nước để cùng nhau bàn bạc thực hiện các kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa.

Hai bên khẳng định quyết tâm xây dựng biên giới Việt Nam - Lào thành biên giới hữu nghị anh em lâu dài giữa hai nước trên cơ sở bản Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào ký ngày 18-7-1977. Hai bên hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ đường lối quốc tế độc lập, tự chủ của nhau.

Hai bên sẽ tiến hành các cuộc trao đổi ý kiến đều đặn về những vấn đề thuộc quan hệ hai nước và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm bằng các cuộc gặp giữa các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cuộc thăm của các đoàn đại biểu chính thức và các đại diện đặc biệt hoặc bằng con đường ngoại giao. Hai bên khuyến khích việc mở rộng quan hệ giữa các đoàn thể nhân dân của hai nước. Mọi vấn đề thuộc quan hệ giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng thương lượng với tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có lý có tình.

Hiệp ước có giá trị trong 25 năm và được mặc nhiên gia hạn từng mười năm nếu một trong hai bên ký không thông báo bằng văn bản cho bên kia ý muốn hủy bỏ Hiệp ước, ít nhất là một năm trước khi Hiệp ước hết hạn.