Nhiều khu vực biển vượt ngưỡng nguy hiểm về nồng độ vi nhựa

Nhiều khu vực biển vượt ngưỡng nguy hiểm về nồng độ vi nhựa