Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Sáng 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt nghị quyết.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu thông tin, quán triệt Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu thông tin, quán triệt Nghị quyết tới các cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, phải hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững thì làm chệch hướng. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, không chỉ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tại hội nghị này, sau đây, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn sẽ được tổ chức tới đây.

Đi sâu vào Nghị quyết Đại hội, đồng chí đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và năm bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời  phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; ba khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đại biểu lần thứ 17.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống -0
 Các đồng chí lãnh đạo thành phố và các cán bộ chủ chốt dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất cao. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện.