Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước    

Nêu cao sự đoàn kết, nhất trí tại các đại hội Ðảng

Trong thời gian các Ðảng bộ trực thuộc Trung ương đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập một nội dung hết sức quan trọng, đó là đoàn kết, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ðại hội Ðảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Ðảng ta và của nhân dân ta. Ðại hội sẽ làm cho Ðảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giữ cho được đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Người coi đó là cội nguồn sức mạnh của Ðảng. Di chúc của Người nhấn mạnh vai trò của đoàn kết: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Ðảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Ðó là lời đúc kết cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong Lời kêu gọi ở lễ mừng Quốc khánh 2-9-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định: "Ðoàn kết là một lực lượng vô địch. Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công. Lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi. Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc đến Nam đấu tranh để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước".

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do. Nhờ đoàn kết, Ðảng ta đã đi qua những thời khắc vô vàn khó khăn của lịch sử, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, Ðảng đã tìm ra con đường sáng để dẫn dắt dân tộc ta tiến lên phía trước, phá thế bao vây cấm vận, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng vị thế xứng đáng trên thế giới.

Củng cố đoàn kết trong Ðảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng. Với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng ta đã hai lần kiểm soát thành công dịch Covid-19 trong thời gian qua. Càng trong khó khăn, người Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài, càng thương yêu, đoàn kết hơn. Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống xã hội, song chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị, có những cách thức xử lý uyển chuyển để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh với quan điểm lấy con người làm trung tâm, làm tất cả để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trên phạm vi toàn quốc là minh chứng cho sự đoàn kết, nhất trí rất cao trong Ðảng. Ðể có được tinh thần đoàn kết như thế tại các đại hội Ðảng, trong nhiều năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hàng loạt giải pháp xây dựng Ðảng được triển khai để giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, như tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, chống suy thoái về đạo đức, lối sống gắn với chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện trách nhiệm nêu gương,…

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Ðảng củng cố niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, sẽ diễn ra trong những ngày tới đây. Với ý thức và trách nhiệm tổ chức thành công các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là tiền đề để tổ chức thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, chắc chắc các đại biểu dự đại hội Ðảng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết cao nhất.

Mỗi kỳ đại hội Ðảng, chúng ta lại nhớ lời dạy của Bác: "Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng với phương châm: Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển sẽ là dịp để toàn Ðảng, toàn dân tộc đoàn kết hơn nữa, chung sức đưa đất nước vững bước tiến lên phía trước.

PGS, TS TRIỆU THẾ HÙNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương