Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong Khối doanh nghiệp Trung ương

NDO -

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tọa đàm "15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022)".

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá một số kết quả đạt được qua 15 năm thành lập Đảng bộ Khối, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Doanh nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, hỗ trợ Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội; tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, Chương trình 30a của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; tập trung các giải pháp giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các Ban cán sự đảng bộ, ngành và Đảng đoàn các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong Khối doanh nghiệp Trung ương -0
 Toàn cảnh tọa đàm.

Khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải khẳng định: Đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, thích ứng, đổi mới và phát triển vừa là bài học, vừa là truyền thống tốt đẹp, trở thành nguồn lực nội sinh tiếp tục tạo động lực để toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong Khối đã ban hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định hiệu quả, có mức tăng trưởng tốt. Quá trình thực hiện chủ trương tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hầu hết doanh nghiệp có nhiều đổi mới, bộ máy gọn nhẹ, tài chính minh bạch, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh…

Tham gia đóng góp ý kiến tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong thời gian tới, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp thực tiễn để toàn Khối tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến 2025 và giai đoạn tiếp theo; từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và 10 nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng 17 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.