Nâng cao đời sống công chức, viên chức, công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 17/6, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2022-2027. 

Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp sáng 17/6.
Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp sáng 17/6.

Hai bên thống nhất thực hiện 12 nội dung xoay quanh việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, trang bị kỹ năng sống cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tăng cường vận động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập; Tập trung khai thác các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động được vay vốn từ các nguồn vốn, quỹ để phát triển kinh tế gia đình. 

Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Nữ công công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, công đoàn cơ sở có đông lao động nữ nhằm xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt là nữ công nhân lao động; tập hợp đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ nhà trọ tham gia các hoạt động của tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà, giảm giá điện, nước cho nữ công nhân…

Hai bên tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đề xuất, tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ có chất lượng, góp phần cung cấp nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.