Các bạn trẻ tham dự tập huấn.

Hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển rất mạnh mẽ trong thanh niên nông thôn. Do đó, cần tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng của các mô hình kinh doanh tiềm năng của các bạn trẻ.