Ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với thành phố Hải Phòng

NDO - Chiều 29/7, tại Hải Phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì chương trình.

Tại hội thảo, hai bên thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng tập trung nguồn lực của thành phố và sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030.

Hai bên cùng hướng tới việc nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ địa phương, phát triển tài sản trí tuệ gắn với thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề then chốt, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 50%, tốc độ đổi mới công nghệ đạt 20%, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 50%.

Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thí điểm xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tại Hải Phòng; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Hai bên cũng quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong tổ chức thực hiện với nguyên tắc theo đúng chủ trương, đường lối phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; có sản phẩm cụ thể theo phương châm thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích.

Mặt khác, thành phố Hải Phòng cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đối ứng trong triển khai các nội dung phối hợp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội theo 3 trụ cột chính công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và thương mại.

Đến năm 2025, Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của vùng Bắc Bộ; trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ biển của cả nước.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ với các ngành hàng hải, đại dương, kinh tế biển….