[Infographic] Những chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương áp dụng từ ngày 1/7/2022

Từ ngày 1/7/2022, người lao động và người sử dụng lao động cần biết về việc điều chỉnh 3 chính sách về bảo hiểm xã hội, tiền lương.

[Infographic] Những chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương áp dụng từ ngày 1/7/2022
[Infographic] Những chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương áp dụng từ ngày 1/7/2022 -0