[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

NDO - Với 1.033 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/2007; khẳng định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thật sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội phát động 2 phong trào trọng tâm: “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX ảnh 1