Hà Nội tăng phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).
Thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành phương án đề xuất phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính trước ngày 5/8/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình, bao gồm: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, của Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện. Không thực hiện rà soát các thủ tục hành chính ngành dọc của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài danh mục thủ tục hành chính theo phương án phân cấp đang được Văn phòng Chính phủ rà soát trình Thủ tướng phê duyệt; các Sở, ban, ngành rà soát, cập nhật, bóc tách, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn lại, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền cụ thể.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính theo một trong các phương án sau:

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố: Điều chỉnh thẩm quyền giải quyết cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đề xuất ủy quyền cho Sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Đề xuất ủy quyền cho Giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc thành phố, đề xuất phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; đề xuất phân cấp cho cấp huyện hoặc cấp xã.

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, đề xuất ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trừ các thủ tục hành chính đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.