Doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất đến 25/7

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động ở TP Hồ Chí Minh phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ bảo hiểm liên quan theo lương tối thiểu mới, nếu có.

Lao động tại Công ty Việt Thắng Jeans (Ảnh minh họa: Phương Vy).
Lao động tại Công ty Việt Thắng Jeans (Ảnh minh họa: Phương Vy).

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2022 với các  đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2022), mức lương tối thiểu tháng quy định theo 4 vùng được điều chỉnh tăng.

Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. 

Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng. 

Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Đó là: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất đến 25/7 -0
 Mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định chi tiết tại Phụ lục của Nghị định số 38/2022.

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán), mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022 thì tiếp tục được thực hiện. Trong đó, có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi các đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 38/2022. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo lương tối thiểu mới (nếu có).

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bằng mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận quá trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh lương tối thiểu đúng quy định trên.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 1/7/2022, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Lý do là vì chính sách giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện 12 tháng, từ ngày 1/7/2021 đến hết 30/6/2022.

Các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/5/2022, con số tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt hơn 7,56 triệu người. Trong đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là gần 2,4 triệu người, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 28 nghìn người.

Lao động và việc làm