Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh

Theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội có năm đô thị vệ tinh, gồm: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn, trong đó bốn đô thị Phú Xuyên, Xuân Mai, Sóc Sơn, Sơn Tây được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung từ năm 2015.
0:00 / 0:00
0:00

Ðô thị Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tháng 5/2020. Các đô thị vệ tinh được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có khả năng dung nạp khoảng 1,4 triệu người, giúp giảm áp lực dân số và hạ tầng khu vực đô thị trung tâm; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Ðể triển khai thực hiện năm đô thị vệ tinh, có 31 đồ án quy hoạch phân khu cần thực hiện. Ðến nay, ba đồ án quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai và ba đồ án phân khu đô thị Phú Xuyên đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt. Năm quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị vệ tinh Sóc Sơn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch, thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn là đơn vị lập quy hoạch, phối hợp các sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về nội dung các đồ án quy hoạch. Các đồ án quy hoạch phân khu còn lại trong quá trình tổ chức nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch, hoàn chỉnh quy hoạch...

Mặc dù thành phố Hà Nội rất quan tâm đến công tác quy hoạch, nhưng tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu đô thị các khu đô thị vệ tinh chậm trễ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do quy trình triển khai còn vướng quy hoạch cấp trên, gồm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang được nghiên cứu lập, điều chỉnh; một số đô thị vệ tinh cần bổ sung rà soát, đánh giá lại về quy mô, tính chất, chức năng theo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đối với Thủ đô. Nguồn vốn cho công tác quy hoạch, quy trình thực hiện các thủ tục dự toán, bố trí vốn quy hoạch theo Luật Quy hoạch còn nhiều khó khăn. Ðặc biệt, năng lực triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch theo phân cấp còn nhiều hạn chế, nhất là ở cấp huyện.

Việc triển khai công tác lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc và các đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Sơn Tây tập trung tổ chức công tác lập, thẩm định quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ nhanh nhất. Bên cạnh đó, thành phố cần có cơ chế giám sát, khen thưởng, chế tài xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.