Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO - Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Hội nghị quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hơn 18.300 đại biểu từ 416 điểm cầu trong toàn Khối nghe giới thiệu 2 chuyên đề về những nội dung cốt lõi, cơ bản trong 2 cuốn sách của Tổng Bí thư.

Trong chuyên đề 1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt nội dung cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Đồng chí Đỗ Văn Chiến truyền đạt chuyên đề 1.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Đồng chí Phạm Lan Dung truyền đạt chuyên đề 2.

Trong chuyên đề 2, về cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao khái quát những nội dung quan trọng về quá trình đổi mới tư duy của Đảng; những đặc điểm lớn của thời đại ngày nay.

Trong đó, Tổng Bí thư đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành đối ngoại, đó là tiếp tục đổi mới tư duy; làm tốt nghiên cứu, dự báo; phát huy vai trò tiên phong, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao thế và lực, uy tín đất nước; kiện toàn đội ngũ và xây dựng ngành đối ngoại toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú, đối với công tác đối ngoại của Việt Nam và vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thể kết luận hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm; đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 4

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Báo Nhân Dân. (Ảnh: Thủy Nguyên)

* Tại điểm cầu Báo Nhân Dân, Đảng ủy Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Đảng ủy Khối và các điểm cầu cơ quan thường trực, nhà in của Báo ở địa phương.

Nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư được phổ biến tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với yêu cầu lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người và của từng cơ quan, đơn vị.