Đắk Nông: Tổ chức học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO - Ngày 24/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được diễn ra trực tiếp tại Văn phòng Tỉnh ủy và trực tuyến đến 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là gì, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay; một số giải pháp để chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời gian tới;…

Hội nghị đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó, giúp nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Đợt sinh hoạt cũng nhằm lý giải rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; góp phần bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, trọng tâm là Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, khẳng định mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng cần được tăng cường.

Các cấp ủy đảng phải thường xuyên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và sinh viên.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, người đứng đầu từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược.

Việc đưa nội dung tác phẩm tích hợp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, thành phố; hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo nghề, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, học viên, học sinh cần được chú trọng.

Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.