Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng

Ngày 26/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Báo cáo số 494/BC-MTTW-ĐCT thông báo về kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Diệp Vinh)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Diệp Vinh)

Theo báo cáo này, từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội đã hoàn thành 1 nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2021, qua đó đã hoàn thành Kế hoạch giám sát cả năm 2021; đồng thời triển khai 10 nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022.

Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định số 124); Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); Giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì giám sát 5 nội dung: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, về quản lý, xử lý chất thải công nghiệp và việc thực hiện Quy chế dân chủ nơi làm việc trong doanh nghiệp. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì giám sát việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, chính sách tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Các hoạt động giám sát đều đạt những kết quả quan trọng, góp phần điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập và phát huy, biểu dương những kết qủa tốt trong các lĩnh vực khác nhau.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 388/KH-MTTW-UB ngày 31/12/2021 về giám sát và phản biện xã hội năm 2022, chú trọng thực hiện các nội dung giám sát đã được phân công chủ trì thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thực chất.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung gồm: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên (theo Quy định số 124); Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); Giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…