Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". (Ảnh: Báo Giao thông)

Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gắn liền với quyền lực được trao, kiểm soát quyền lực là vấn đề cực kỳ quan trọng để bảo đảm quyền lực được thực hiện đầy đủ, không bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả tiêu cực, thậm chí liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc, sự tồn vong của một chế độ. Chính vì vậy, trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nội dung kiểm soát quyền lực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng, đề cập nhiều lần.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. (Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản cần được quán triệt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội phải là xã hội có trình độ phát triển cao hơn và là phương thức giải quyết mâu thuẫn phát triển xã hội hiệu quả hơn so với chủ nghĩa tư bản. Do đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học và sự kiểm định của thực tiễn.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. (Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo)

Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư

Lời mở đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ghi: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” đã bao quát được mục tiêu lớn lao của cuốn sách.

Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

Giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa xã hội trong cuốn sách của Tổng Bí thư

Trong hành trình của mình, nhân loại tiến bộ luôn khao khát về một chế độ xã hội ngày càng tốt đẹp. Thuở đầu, những ước mơ, khát vọng đó được thể hiện trong các truyền thuyết, huyền thoại, trong lý thuyết các tôn giáo chân chính và cuối cùng là trong các học thuyết xã hội.

Sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quan điểm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhằm tiếp tục tìm hiểu, quán triệt và lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài viết của các học giả, nhà khoa học góp phần làm rõ hơn nội dung và ý nghĩa, giá trị của cuốn sách.

Vấn đề kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta hiện nay. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 9/2/2022, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt. Cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, vấn đề kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta hiện nay.

 Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao…, đó là cảm nhận cá nhân tôi khi đọc tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 1/2022.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng. (Ảnh: thoidai.com.vn)

Bài viết có tính thời sự cao, mang tính nền tảng

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thành công nếu chúng ta một mặt kiên định đi theo con đường đó, mặt khác biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị, văn minh thời đại, bổ sung có chọn lọc những gì tốt đẹp nhất để học thuyết về chủ nghĩa xã hội vừa mang đặc trưng Việt Nam vừa mang hơi thở của thời đại.

Khám sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm vaccine cho người dân tại điểm tiêm chủng phường 25, quận Bình Thạnh.

Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đặc biệt với tựa đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Quá trình phát triển của đất nước đang là minh chứng sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư.

Công nhân Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình, khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình sản xuất trong mùa dịch. (Ảnh: TTXVN).

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", được công bố vào thời điểm các cấp ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Một trong những vấn đề cốt lõi, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài viết đó là tính nhân văn của xã hội xã hội chủ nghĩa. Một xã hội mà ở đó con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Do đó, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân.

Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

Thực tế những năm qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; có biểu hiện "ngại học, lười học lý luận chính trị"; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập, nghiên cứu chưa thật sự nghiêm túc, còn thực hiện qua loa, đại khái, hình thức; học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn…

Cánh đồng muối ở Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN.

Thay đổi căn bản đời sống từ khai thác tiềm năng và lợi thế biển

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu kinh tế quốc tế. Xu thế tất yếu đó đã mang lại nhiều thành quả to lớn nhưng cũng đặt ra không ít vấn đề cần phải điều chỉnh, giải quyết trong quá trình phát triển.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, có được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do: Ðảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức.

Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao

Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo nhận thức rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn với thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh VOV.

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng con người. Bởi muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Tôi rất tâm đắc khi Tổng Bí thư viết: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới.

Quân y Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con Khmer nghèo xã Vĩnh Hải.

Bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra bản chất ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa, với cách tiếp cận mang tính biện chứng, kế thừa truyền thống nhân nghĩa, nhân văn của dân tộc Việt Nam và các giá trị phổ quát mà toàn nhân loại hướng đến là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: DUY LINH.

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, được Ðảng đúc kết, bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo công cuộc cách mạng ở Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Độc lập tự chủ và vai trò của công tác đối ngoại

Bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 16/5/2021 đã phân tích sâu sắc về con đường phát triển của đất nước ta, đặc biệt là nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. 
 

Thực tiễn về kiểu kinh tế thị trường mới giàu tính nhân văn

Thực tiễn về kiểu kinh tế thị trường mới giàu tính nhân văn

Đọc và nghiên cứu bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi rất nhất trí và tâm đắc. Bài viết đã diễn giải và gợi mở nhiều hướng tư duy mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Nông dân HTX rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) thu hoạch cà chua. Ảnh: QUANG ANH.

Hợp tác xã là mô hình kinh tế chủ lực của nông nghiệp, nông thôn

Qua nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đặc biệt tâm đắc với luận điểm “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Chỉ cần mỗi cá nhân nhận biết các hành động tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa... là có thể mang đến một đời sống phát triển xanh và bền vững.

Bảo vệ môi trường là tiêu chí để phát triển bền vững

Ðọc bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi càng vững tin hơn vào con đường mà Ðảng, nhân dân ta đã lựa chọn. Bằng lý luận sắc bén và thực tiễn sinh động, Tổng Bí thư đã chứng minh sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn, hợp quy luật; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ vừa căn cốt, lâu dài vừa cấp bách, cần làm ngay.

Một góc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: danang.gov.vn.

Vận dụng những nhận thức đúng đắn vào thực tiễn

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nêu rõ quan điểm, xác định rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm phê phán các quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gieo rắc hoài nghi và lung lạc niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. 

Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự tâm huyết, sự sắc bén về một vấn đề có nội dung rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, bên cạnh tài thao lược quân sự, kiên cường bảo vệ giang sơn, giành và giữ nền độc lập, ông cha ta luôn coi trọng hoạt động ngoại giao, tạo nên truyền thống và bản sắc độc đáo của nền ngoại giao Việt Nam hào khí, hòa hiếu và giàu tính nhân văn. Truyền thống và bản sắc tốt đẹp đó càng được bồi đắp, phát huy và tỏa sáng trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Ðỗ Trọng Hưng. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 - 19-5-2021) và trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: https://kinhtedothi.vn)

Kim chỉ nam để xây dựng, phát triển Thủ đô

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu sâu sắc với nhiều luận điểm mới, thể hiện sự tâm huyết, tầm nhìn sắc bén về một nội dung rộng lớn, phong phú cả về lý luận, thực tiễn: chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: tuyengiao.vn)

Củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những vấn đề mà Tổng Bí thư đặt ra hết sức thiết thực và quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã đặt ra và trả lời thuyết phục bằng cả lý luận và thực tiễn những câu hỏi lớn, mang tính thời đại. Đó là vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách nào từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?