Chất lượng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông còn thấp so với quy định

NDO - Đắk Nông có tổng dân số khoảng 687 nghìn người, trong đó gần 212 nghìn là người dân tộc thiểu số, chiếm 31%. Xác định vai trò đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào dân tộc thiểu là hết sức quan trọng thời gian qua, Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn… song “chất” và “lượng” cán bộ vẫn chưa được như kỳ vọng.
0:00 / 0:00
0:00
Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan Đảng, Nhà nước ở Đắk Nông còn thấp, chỉ đạt 10,3%.
Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan Đảng, Nhà nước ở Đắk Nông còn thấp, chỉ đạt 10,3%.

Theo thống kê, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khoảng 16.765 người, trong đó cán bộ là người dân tộc thiểu số khoảng 1.726 người, chiếm khoảng 10,3%. Thời gian qua, Đắk Nông cũng đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng...

Tuy nhiên, đến nay hầu hết các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đều có tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số chưa đạt theo Quyết định 402/QD-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạt 5,99% so với 10% theo quy định, huyện Tuy Đức chỉ đạt khoảng 16% so với 20% của quy định,...

Nguyên nhân của thực trạng trên là do điều kiện kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ người không biết chữ còn cao; công tác tuyên truyền tuyển dụng công chức, viên chức chưa được rộng rãi, thiếu nguồn tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm do chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp chưa gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Ngoài ra, một bộ phận cán bộ người dân tộc thiểu số còn tự ti, chưa chủ động, ngại học tập, phấn đấu... gây khó khăn trong công tác quy hoạch và bồi dưỡng, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý.

Để phát triển ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định phân cấp hiện hành, xác định tỷ lệ biên chế hợp lý trong tổng số biên chế được giao nhằm tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào các vị trí còn thiếu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ sở, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, đào tạo, phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt quan tâm các vị trí cán bộ chủ chốt người đồng bào trong chính quyền cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ gắn với nhu cầu sử dụng của địa phương.