Cao Bằng khắc phục 4 hạn chế trong cải cách hành chính

NDO -

Tại hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính được tổ chức sáng 7/9, tỉnh Cao Bằng đã chỉ ra 4 vấn đề còn hạn chế, ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, dẫn đến sự chưa hài lòng của một bộ phận người dân và doanh nghiệp.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Đó là tinh thần, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa cao; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm, năng lực và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa làm người dân, doanh nghiệp hài lòng; việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Chính vì vậy, công tác cải cách hành chính tại Cao Bằng những năm qua còn hạn chế, chưa tạo đột phá trong triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2020, Cao Bằng nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính thấp của cả nước. Còn tình trạng người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính. Công chức gây phiền hà, sách nhiễu, gợi ý người dân, tổ chức nộp tiền ngoài phí, lệ phí theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trong cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao nhận thức, xây dựng các giải pháp cụ thể, có tính khả thi thực hiện các giải pháp để khắc phục 4 tồn tại, hạn chế nêu trên, qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo tiền đề thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh, tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ quán triệt, nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, công chức thực thi công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính.

Các đơn vị nghiên cứu, đề xuất ít nhất 3 giải pháp, sáng kiến, cách làm mới trong cải cách hành chính. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Mỗi đơn vị xây dựng và nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính.

UBND tỉnh Cao Bằng sẽ đổi mới cách đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội như thu hút vốn đầu tư năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới năm sau cao hơn năm trước, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt, thực chất trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.