Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng ngày càng hiện đại

Những năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tập trung quán triệt, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao… Phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng (trong ảnh), Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về chủ đề này.
0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng ngày càng hiện đại

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với sự phát triển của ngành ở Đảng bộ Tổng cục được tiến hành như thế nào ?

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Trước hết, ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; trọng tâm là rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục; Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cụ thể hóa Nghị quyết; Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 được Đảng ủy Tổng cục cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo thông qua trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm; kịp thời rà soát bổ sung nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn; Thường vụ Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, quyết liệt trong toàn Đảng bộ.

Nhờ đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được Đảng ủy Tổng cục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả với nhiều kết quả quan trọng, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp quốc phòng.

Nổi bật là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tham mưu cho Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 "về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết. Phối hợp trong xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp…

Thực tế cho thấy, những kết quả trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội XIII của Đảng đã tạo nên khí thế mới, động lực mới trong toàn Tổng cục với dấu ấn tốt đẹp, tạo niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phóng viên: Cũng trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW (ngày 26/1/2022) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, vậy chủ trương trên đã được triển khai như thế nào?

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể khẳng định, những năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất được một số loại vũ khí chiến lược cần thiết cho phòng thủ đất nước; từng bước bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng kịp thời vũ khí trang bị cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển, đảo, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, ngày 26/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Nghị quyết là sự kế thừa và phát triển các nghị quyết trước đó của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng); Bộ Quốc phòng đã chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết tới các ban, bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 283-CT/QUTW ngày 29/7/2022 về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình và được Chính phủ ban hành những văn kiện quan trọng, nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW.

Trong đó, xác định mục tiêu chủ yếu là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp và phát triển công nghiệp quốc phòng đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng chiến thuật-kỹ thuật cao theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại; sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa phần lớn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế.

Chương trình hành động đã xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 với 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp; thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp quốc phòng; tăng cường công tác đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược xây dựng, phát triển công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ, giải pháp số 2 về "hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp", song song với việc trình Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan, chủ động triển khai xây dựng dự án Luật… dự kiến Quốc hội thông qua trong năm 2024.

Phóng viên: Đồng chí Chính ủy cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhằm tạo nền tảng, sức đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ mới ?

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ trong toàn Tổng cục đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội đề ra.

Cụ thể về quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, Tổng cục đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng "chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại". Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 "về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo".

Tham mưu cho Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW; triển khai xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết. Phối hợp lập hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành theo kế hoạch.

Công tác nghiên cứu chế thử vũ khí mới đạt nhiều kết quả tích cực; triển khai thực hiện tốt khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ 10 về nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, tập trung vào vũ khí mới, hiện đại, góp phần hiện đại hóa Quân đội. Công tác nghiên cứu khoa học đã đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, là một trong những yếu tố nền tảng, tạo động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng "chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại". Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sản xuất kinh tế được đẩy mạnh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đảng ủy Tổng cục đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 426-NQ/ĐUTC "về lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu đến năm 2030".

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tích cực trao đổi, làm việc với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển; chủ động tham mưu cho Bộ Quốc phòng triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với một số nước; phối hợp tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022, tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự.

Những kết quả nêu trên đã khẳng định sự đúng đắn, sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong những năm qua; có ý nghĩa to lớn; tạo nên niềm tin, động lực, là nền tảng, sức đột phá cho phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ mới theo nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!