Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần VKC Holdings và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, với tổng số tiền phạt 270 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Công ty cổ phần VKC Holdings (địa chỉ trụ sở chính tại số 854 Quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC số tiền 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, công ty công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể: chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng.

Cùng hình thức phạt tiền, công ty còn phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Đồng thời, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần VKC Holdings tiếp tục bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý II/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Tổng số tiền Công ty cổ phần VKC Holdings phải nộp phạt là 170 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (địa chỉ trụ sở chính tại khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), bị phạt hành chính theo Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý III/2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý IV/2020; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý II/2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý III/2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý IV/2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý I/2022;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/2/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.