Tuổi trẻ Hải Phòng đi tiên phong về chuyển đổi số

NDO -

Đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng không chỉ đi tiên phong, mà còn phải tham gia tích cực vào công cuộc đẩy nhanh tốc độ thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức sáng 5/7.
Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức sáng 5/7.

Đó là mục tiêu được đặt ra tại Chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2026 được ký kết giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức sáng 5/7.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của tuổi trẻ Hải Phòng cùng tham gia tích cực và hiệu quả vào Chương trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại thành phố Cảng và cả nước.

Theo đó, Chương trình không chỉ nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về việc sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, mà còn trực tiếp ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số trong đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Trước mắt, tuổi trẻ Hải Phòng thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đoàn, chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội.

Cùng với đó, tuổi trẻ Hải Phòng còn có trách nhiệm tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên và cộng đồng cùng tích cực tham gia bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hai cơ quan cũng cam kết phối hợp hoạt động kịp thời, thường xuyên… từ thành phố đến các cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả, với vai trò, và trách nhiệm cao.

Trong đó, việc phối hợp triển khai ở các lĩnh vực: thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; quản lý báo chí, xuất bản; thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông và nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Trong dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cũng giới thiệu và phát động chương trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử theo phương thức Mobile Money, tạo nền tảng để tiến đến công dân số và xã hội số.