Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 24 nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Yêu cầu của Kế hoạch là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 24 để xây dựng giải pháp, cơ chế quản lý, điều hành chương trình; bảo đảm thực hiện nghị quyết hiệu quả, chất lượng và đạt được mục tiêu đã được Quốc hội thông qua trong giai đoạn 2021 - 2025. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ quản chương trình, các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án thuộc chương trình...

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 24 và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 24. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình bảo đảm đúng mục tiêu đã được phê duyệt...