Tinh giản biên chế cần bảo đảm chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Theo đó, mục tiêu bảo đảm đến năm 2026, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Tuy nhiên, nhìn lại kết quả tinh giản biên chế thời gian vừa qua cho thấy rằng số lượng thì đạt nhưng chất lượng tinh giản vẫn là câu chuyện đáng bàn.