Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Thứ Ba, 20-10-2020, 18:59
Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-10 ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa: Mai Luận).

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sửa đổi điều kiện với người lao động 

Về nội dung hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 về điều kiện hỗ trợ. 

Như vậy, NLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ một tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 30-6-2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-4-2020 đến ngày 1-6-2020.

Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội ( BHXH) bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Thứ ba, làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cũng được sửa đổi. 

Cụ thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách này.

Trong ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Giải ngân hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc với lao động đến hết 31-1-2021

Về hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa khoản 1,2 Điều 13 điều kiện vay vốn.

Trước hết, Có NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 31-12-2020; 

Tiếp đó, NSDLĐ có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

NSDLĐ tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định này.

Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, NSDLĐ gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của NSDLĐ.

Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, NSDLĐ cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu: Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài); Giấy ủy quyền (nếu có); Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa NSDLĐ với NLĐ.

Trong năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của NSDLĐ, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay.

Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến NSDLĐ.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31-1-2021.

Lao động và việc làm

 

XUÂN ĐỨC