Thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Thứ Năm, 19-07-2018, 09:53

NDĐT – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Văn bản số 7153-CV/VPTW ngày 13-7-2018 của Văn phòng T.Ư Đảng; căn cứ Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16-7-2018 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng TT-TT, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư; căn cứ quyết nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ tại cuộc họp ngày 16-7-2018; xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 267/TTr-BNV ngày 13-7-2018;

Thủ tướng Chính phủ quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng TT-TT, do có vi phạm, khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16-7-2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV