Thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022

NDO -

Chiều 27/7, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua 2 nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội để thực hiện giám sát tối cao theo Chương trình giám sát năm 2022 đã thông qua.

Quang cảnh phiên làm việc chiều ngày 27/7 của Quốc hội.
Quang cảnh phiên làm việc chiều ngày 27/7 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cụ thể, với 476/477 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Theo đó phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường làm Phó trưởng đoàn Thường trực.

Phân công Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Phó trưởng đoàn.

Đồng thời, thành phần các ủy viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Về phạm vi giám sát, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan là đối tượng giám sát của Đoàn giám sát.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8/2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Đoàn giám sát về công tác quy hoạch

Với 461/476 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Theo đó, phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Phó trưởng đoàn Thường trực.

Phân công Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm Phó trưởng đoàn.

Đồng thời, thành phần các ủy viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Về phạm vi giám sát, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu thực thi hành trên phạm vi cả nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đối tượng giám sát của Đoàn giám sát.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4/2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3.

Cả 2 nghị quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội thông qua ngày 27/7/2021.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV