Quốc hội đặt mục tiêu tổng thu ngân sách năm 2016 gần 600 nghìn tỷ đồng

NDO -

NDĐT- Sáng 14-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016 với 391/392 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 79,15%.

Với 391/392 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua toàn bộ Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016 sáng 14-11. Ảnh: TRẦN HẢI.
Với 391/392 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua toàn bộ Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016 sáng 14-11. Ảnh: TRẦN HẢI.

Theo Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016, tổng số thu cân đối Ngân sách Trung ương là 596.882 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối Ngân sách Trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết của Quốc hội quyết định giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước và mức phân bổ Ngân sách Trung ương cho từng Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời giao Chính phủ giao vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016. Sau khi Chính phủ ban hành các định mức phân bổ cụ thể, thực hiện điều chỉnh, cân đối lại mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng địa phương theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước trước ngày 31-12-2015; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội giám sát việc phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016 của các Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, UBND các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.