Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ký ban hành Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 3/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch thống nhất kết luận một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đáng chú ý trong đó là: Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của công tác này. Đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền theo hướng bám sát nhu cầu, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; đa dạng hóa các phương thức truyền tải thông tin, phát huy các cơ quan báo chí, truyền thông của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; là cầu nối để các hội đoàn và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để tiếp nhận kịp thời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người Việt Nam ở nước ngoài. Hằng năm, tổ chức các đoàn công tác đi tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua hội nghị trực tuyến nhằm đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt tình hình cộng đồng, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người Việt Nam ở nước ngoài để tập hợp, tổng hợp gửi đến cơ quan Đảng, Nhà nước.

Phối hợp các ban, bộ, ngành đề xuất thống nhất cơ chế phối hợp chung, hằng năm tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn dành cho người Việt Nam ở nước ngoài…. Triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, gắn bó với quê hương, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Quan tâm lựa chọn, mở rộng thành phần người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài có đủ bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.