Phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

NDO - Ngày 15/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức: “Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị bàn về 4 nội dung chính, đó là: Đánh giá sơ kết kết quả hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội ngành toàn quốc 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp hội đối với đất nước; hướng dẫn triển khai quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua hội, ngành toàn quốc; các đề xuất, kiến nghị với Liên hiệp hội.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp hội và các hội ngành toàn quốc đã cố gắng đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bối cảnh toàn xã hội vừa trải qua đại dịch Covid-19, đã đạt được nhiều kết quả, được lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Liên hiệp hội đã thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách về xây dựng phát triển đất nước qua các hoạt động về hoạt động tư vấn phản biện, về khoa học-công nghệ, các hoạt động phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực...

Các hội ngành toàn quốc có vai trò quan trọng đối với công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong đó, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng, với tinh thần vì cộng đồng, tính trung thực trong khoa học để phản ánh khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức Liên hiệp hội đối với đất nước, các cơ chế, chính sách đối với phát triển khoa học và công nghệ.