Nhiều sai phạm trong việc chuyển đổi sang đất ở tại thành phố Huế

NDO - Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở giai đoạn từ tháng 7/2014-tháng 12/2019 trên địa bàn thành phố Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 78% hồ sơ không có biên bản xác minh thực địa nhưng vẫn được UBND thành phố Huế cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Hơn 78% hồ sơ không có biên bản xác minh thực địa nhưng vẫn được UBND thành phố Huế cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Yêu cầu này được đưa ra tại kết luận thanh tra số 244/ KL-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2019.

Theo kết luận, trong khoảng thời gian 5 năm, từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2019, UBND thành phố Huế đã giải quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 1.344/1.786 hồ sơ. Đoàn thanh tra đã bốc ngẫu nhiên 378/1.344 hồ sơ tại 11 phường để kiểm tra và phát hiện 12/378 hồ sơ không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm do UBND tỉnh phê duyệt nhưng UBND thành phố vẫn cho phép chuyển đổi mục đích. Trong số này có 6 hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, 4 hồ sơ chuyên viên văn phòng UBND/HĐND thành phố đề xuất không đúng thẩm quyền. Đáng nói, bốn hồ sơ này trước đó đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường từ chối tiếp nhận, yêu cầu trả vì không phù hợp quy hoạch.

Trong số 378 hồ sơ, có 253 hồ sơ (chiếm 66,93%) có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất không đúng theo Mẫu số 1 kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Có 295/378 hồ sơ (chiếm 78,04%) không có biên bản xác minh thực địa và 137/378 hồ sơ (chiếm 36,24%) không có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 282/378 hồ sơ (chiếm 74,60%) trong văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất không đánh giá về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 3/378 hồ sơ không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. 336/378 hồ sơ (chiếm 88,89%) có thời gian thực hiện thủ tục quá 15 ngày.

Kiểm tra ngẫu nhiên 26 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân (cấp toàn bộ diện tích là đất nông nghiệp) cho thấy có 2 hồ sơ đã được thanh tra thành phố Huế tiến hành kiểm tra, xác minh, 1 hồ sơ bảo đảm thủ tục theo quy định và 23/26 hồ sơ còn lại là có thiếu sót, vi phạm. Trong số này có 4 hồ sơ có nhiều vi phạm so với các quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết luận, UBND thành phố Huế và các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn từ tháng 7/2014 đến ngày 31/12/2019 vẫn còn những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, cụ thể là công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu… Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phụ trách lĩnh vực, Trưởng các phòng, ban tham mưu trực thuộc UBND thành phố huế và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND thành phố Huế nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những thiếu sót, sai phạm tại thời điểm nói trên.