Tư vấn đối thoại:

Nghỉ việc có thể xin công ty cho tự đóng bảo hiểm y tế hay không?

Có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
0:00 / 0:00
0:00

Em tôi làm việc cho một doanh nghiệp. Vừa qua, vì lý do riêng, em tôi đã xin tạm hoãn hợp đồng lao động để nghỉ việc không hưởng lương. Trong trường hợp này, em tôi có thể xin công ty cho tự đóng bảo hiểm y tế như đối với người lao động đang đi làm có hưởng lương để không bị gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm y tế được không?

Nguyễn Thái Hà (Hưng Yên)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

Như vậy, trường hợp người lao động như em của bạn thỏa thuận với công ty nơi làm việc để nghỉ việc không hưởng lương thì không có căn cứ để đóng bảo hiểm y tế diện bắt buộc như đối với những người lao động đang làm việc, có hưởng lương. Em bạn cũng không thể tự đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.

Trường hợp em của bạn không muốn gián đoạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế thì có thể đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Chế độ tử tuất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì gia đình có được hưởng chế độ tử tuất không? Quyền lợi cụ thể như thế nào?

Trần Văn Thanh (Nghệ An)

Trả lời:

Trường hợp người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bị chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng và thân nhân được hưởng trợ cấp tuất.

★ Về trợ cấp mai táng, Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

★ Về trợ cấp tuất, Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.