Kiện toàn bộ máy Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

NDO - Thời gian qua, Bộ Công thương đã tích cực triển khai thực thi Luật Cạnh tranh, đặc biệt chủ động, báo cáo các cấp có thẩm quyền việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ban hành các quyết định về bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thành lập các tổ chức đoàn thể và các điều kiện cần thiết để Ủy ban có thể triển khai hoạt động ngay từ ngày 1/4.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công thương về công tác cán bộ của Ủy ban.

Hội nghị là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức, là bước tiến mới trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ngành Công thương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành nói chung và công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng nói riêng.

Bộ trưởng Công thương cũng chỉ đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; khẩn trương tham mưu kiện toàn các tổ chức đoàn thể và bộ máy giúp việc; xây dựng Kế hoạch hành động, Chương trình công tác, Quy chế hoạt động cụ thể để triển khai công việc hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về tố tụng cạnh tranh và quản lý nhà nước về cạnh tranh để bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa trước các biểu hiện của kinh doanh đa cấp bất hợp pháp.

Thứ tư, chủ động thiết lập và thực hiện có hiệu quả cơ chế hợp tác, phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ, hợp tác với các cơ quan quản lý cạnh tranh của các nước nhằm từng bước hoàn thiện mô hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cuối cùng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, Bộ Công thương đã công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đối với 8 đồng chí.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng, tin tưởng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tốt ưu điểm, thế mạnh của bản thân, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai công việc hiệu quả để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Công thương trong thời gian tới.