[Infographic] Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt 91,01%

Đến hết 2021, cả nước có hơn 88,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Đồ họa: Trần Hải - Phương Nam.
Đồ họa: Trần Hải - Phương Nam.
[Infographic] Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt 91,01% -0