[Infographic] Đại hội lần thứ II của Đảng

NDO - Đại hội lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến 19/2/1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, với 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 760 nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương.
[Infographic] Đại hội lần thứ II của Đảng ảnh 1
back to top