[Infographic] Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV (kiện toàn tại kỳ họp thứ 11)

[Infographic] Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV (kiện toàn tại kỳ họp thứ 11)
tvqh_1.jpg -0
[Infographic] Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV (kiện toàn tại kỳ họp thứ 11) -0