Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua 12 nghị quyết quan trọng

NDO - Sáng 19/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 5 để xem xét, quyết định nhiều chủ trương lớn, tạo cơ sở hành lang pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đã xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Cụ thể, Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chung toàn tỉnh giảm bình quân hàng năm từ 1,5-2%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4-5%; phấn đấu 50% huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo.

Đối với huyện M’Đrắk phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giảm bình quân từ 6-7%/năm; quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 60%; đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020...

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm 2021-2025 là hơn 571.717 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 511.717 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 60.000 triệu đồng.

Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm 3,5%; số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 26 xã, chiếm tỷ lệ 48,1%; số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 42 thôn. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 2.258.251 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.038.251 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 220.000 triệu đồng.

Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu phấn đấu có 4 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 65,79%; có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 30%; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 5%; số tiêu chí bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí... Để đạt được mục tiêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 là 1.557.770 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 657.770 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 900.000 triệu đồng.

Nghị quyết về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, thống nhất phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 75.496 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 68.686 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 6.810 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 186.649 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 169.649 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 17.000 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 64.355 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 44.870 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 19.485 triệu đồng...

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua 12 nghị quyết quan trọng ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng nhấn mạnh: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau kỳ họp chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tham mưu cân đối bố trí nguồn ngân sách đối ứng các chương trình đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện các Nghị quyết hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.