Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và  con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

NDO -

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Thượng tướng PGS,TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ  trưởng Công an, chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo nhiều ban bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học.

Với 62 bản tham luận, các đại biểu phân tích làm rõ, nêu ý nghĩa tác phẩm tập trung vào các chủ đề: về nhận thức mới, quan điểm tư tưởng, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên nghĩa xã hội ở Việt Nam được đề cập trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm trên các phương tiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trong giai đoạn hiện nay; vận dụng những quan điểm tư tưởng đó vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận thực tiễn ý nghĩa của tác phẩm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm đã góp phần quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; góp phần vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác công an góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.