[Infographic] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68

[Infographic] Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm trong gói hỗ trợ này.