Dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là hơn 109,6 nghìn tỷ đồng

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 là hơn 109,6 nghìn tỷ đồng. 

Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông qua ứng dụng VssID.
Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông qua ứng dụng VssID.

Ngày 13/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương có dự toán chi lớn nhất, với kinh phí lần lượt là 20.125,884 tỷ đồng và 18.912,579 tỷ đồng. Tiếp đến là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng Nai…

Cụ thể, tổng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân là 109.601,528 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Đối với chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hằng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp bảo đảm nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho các địa phương để bảo đảm kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan, đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, không giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế; chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm; tham gia quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

Tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, có giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 2/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/ 2018 của Chính phủ.

Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao tại Quyết định này, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Để bảo đảm thanh toán kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh, trong khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt thanh toán đối với chi khám, chữa bệnh vượt dự toán được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đủ điều kiện thanh toán đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp.

Bộ trưởng Y tế có trách nhiệm, ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý các trường hợp không bảo đảm chất lượng dịch vụ. Cơ quan này chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính 2022.

Đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế ở nước ta đạt hơn hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số. Riêng trong năm 2021, đã có 118,721 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú.

Năm 2021: Giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 106 nghìn tỷ đồng 

Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022