Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

NDO -

Ngày 5/4, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm “Thực trạng, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu dự tọa đàm.
Các đại biểu dự tọa đàm.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa thiết thực, hiệu quả; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, thiếu sáng tạo, linh hoạt; phương thức vận động tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp những yêu cầu mới; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn chồng chéo hoặc mang tính hình thức; hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nơi hiệu quả chưa cao… 

Tọa đàm là hoạt động chuyên môn mang tính khoa học được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức nhằm có thêm cơ sở thực tiễn đánh giá một cách đầy đủ hơn thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung thời gian qua. Từ đó đề ra các giải pháp và đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các biện pháp, chương trình hành động cụ thể, kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ và trong những năm tiếp theo.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong giai đoạn hiện nay; có những phân tích, đánh giá cụ thể. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về cơ cấu tổ chức nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan mặt trận chuyên trách và các tổ chức tư vấn của mặt trận.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ và trong những năm tiếp theo, các đại biểu dự tọa đàm đã đề xuất nhiều giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và xã hội về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc; trên cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, cần có sự bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc và có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chuyên trách mang tính lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.