Đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động

NDO -

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”, tháng 10/2014, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 1583 về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014-2020.

Sau quá trình triển khai đã thực hiện được mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đội ngũ giáo viên, công nhân lao động về học tập cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật; từng bước thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ. 

Tuy nhiên, số công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp chưa nhiều; tài liệu, thời gian, địa điểm học tập còn thiếu so với như cầu của công nhân, lao động. Còn thiếu cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ công nhân tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Trong những năm tới, nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế” và “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. 

Trong đó có nội dung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; thực hiện nhiệm vụ tại Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các cơ sở giáo dục của tổ chức Công đoàn. phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách đối với đoàn viên công đoàn là giáo viên, nhân viên ngành giáo dục-đào tạo và cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu đưa nội dung giáo dục lý luận về công nhân và công đoàn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, nhất là giáo dục đại học; phối hợp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các trường học tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, nhất là các trường mầm non, tiểu học.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Đề án thành phần “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân, viên chức, lao động tự học, học tập thường xuyên; nhất là vận động và tổ chức cho công nhân, lao động trong doanh nghiệp tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu hiết pháp luật, tin học, ngoại  ngữ, kỹ năng sống; vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm, hỗ trợ người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.