Đầu tư 210 tỷ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

NDO - Tỉnh Quảng Nam phân bổ số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 để triển khai thực hiện dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An.
0:00 / 0:00
0:00
Bờ biển Cửa Đại bị sóng biển đánh sạt lở.
Bờ biển Cửa Đại bị sóng biển đánh sạt lở.

Ngày 28/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (thành phố Hội An) thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh với số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 (thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội) để triển khai thực hiện dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (thành phố Hội An).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện dự án theo đúng mục đích, hiệu quả; tập trung theo dõi, đôn đốc, triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án, bảo đảm kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn theo đúng quy định.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang lưu ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc ...