Đảng bộ trường đại học công lập nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) vừa tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề "Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (ngày 25/10/2018) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện, từ nhiều cách tiếp cận đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong thực hiện Nghị quyết nêu trên; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong đó, trước hết là tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện nghị quyết quan trọng này.