Nuôi biển - Cơ hội đột phá
16:42 20/05/2022

LTS - Trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, thể hiện ở tăng trưởng diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng đang bộc lộ không ít bất cập, hạn chế: khai thác ồ ạt, nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng; giá trị sản phẩm nuôi trồng chưa cao; tăng trưởng nóng sản lượng chưa gắn với bảo vệ môi trường và đầu tư phát triển hạ tầng; chưa chủ động được nguồn giống… Chính vì vậy, việc giảm khai thác, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng theo hướng bền vững được xem là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm để ngành kinh tế quan trọng này vươn lên phát triển bền vững.

Triển vọng từ những mô hình sạch
16:24 20/05/2022

Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản hữu cơ mang lại cơ hội cho việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là tăng độ phì nhiêu, giảm những chất có hại cho hệ thủy sinh của vùng đất ở những nơi canh tác theo phương pháp hữu cơ.

Sức mạnh nội sinh từ tổ chức cơ sở Đảng
16:25 13/05/2022

LTS - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề cơ bản, cấp thiết trong mọi giai đoạn.

Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ cơ sở
14:10 13/05/2022

Nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, đảng viên có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không là ở tổ chức cơ sở đảng. Bởi tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, trực tiếp tổ chức, lãnh đạo mọi hoạt động ở cơ sở. Hơn 14 năm thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Hội nghị Trung ương 6, khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cho thấy có nhiều vấn đề đặt ra trước yêu cầu mới. Vì thế, Hội nghị Trung ương 5 lần này thống nhất ban hành nghị quyết mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát
14:08 13/05/2022

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện luôn quan tâm đến xây dựng tổ chức cơ sở đảng-hạt nhân chính trị, xác định rõ từng cơ sở trong sạch, vững mạnh thì toàn Đảng sẽ trong sạch, vững mạnh.

Sát dân, gần dân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo
14:06 13/05/2022

Trong quá trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở giai đoạn cách mạng hiện nay, không ít tổ chức cơ sở đảng có những sáng kiến, trở thành bài học kinh nghiệm quý giá, nhất là bài học về sự sát dân, gần dân, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tìm cơ chế khuyến khích cán bộ tuân thủ chuẩn mực
14:04 13/05/2022

Những tập thể lãnh đạo cùng vi phạm gợi ra nguy cơ các quy định thể chế có thể bị vô hiệu hóa. Vì thế, bảo đảm chất lượng người đứng đầu và tính khách quan là hai yếu tố quyết định hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Đi qua cơn bão & giá trị niềm tin
14:02 13/05/2022

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Chính sự gương mẫu, tiên phong và đoàn kết của mỗi đảng viên sẽ tạo nên sức mạnh cho các chi bộ vượt qua những thử thách, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Phát huy tối đa vai trò đảng viên
14:00 13/05/2022

Đề ra chương trình hoạt động cụ thể, phân công mỗi chi bộ nhận chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ một gia đình đặc biệt khó khăn; mở cửa các di tích văn hoá lịch sử trên địa bàn phường để người dân cùng tham gia tôn tạo, bảo vệ… đó là những công việc đã và đang phát huy được vai trò của cấp ủy chi bộ tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).