Chung sức, đồng lòng cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Đọc bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể thấy rất rõ cái tâm, cái tầm của đồng chí. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra những nội dung hết sức cụ thể, chi tiết, làm đường hướng để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực xây dựng, quyết tâm đạt mục tiêu: "Ðến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Quán triệt những chỉ đạo sâu sắc và sát thực tiễn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ðảng bộ huyện Mường Tè (Lai Châu) xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phấn đấu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Phấn đấu để thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,63%/năm. Ðể làm được việc đó huyện sẽ phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Ðảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển một số sản phẩm nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, nhất là vùng dân tộc La Hủ, Mảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và xóa mù chữ, công tác y tế và thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ðảng bộ huyện đã xác định một số giải pháp mang tính đột phá như: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Nghị quyết Ðại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Phát huy truyền thống huyện anh hùng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mường Tè nguyện một lòng theo Ðảng, đoàn kết xây dựng huyện ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với cả nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Lý Anh Hừ

Bí thư Huyện ủy Mường Tè, Lai Châu