Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa đấu tranh thống nhất nước nhà

Đại hội lần thứ III của Đảng diễn ra từ ngày 5 đến 10-9-1960 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng khai mạc Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn đọc; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ đọc; Báo cáo phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch năm năm lần thứ nhất do đồng chí Nguyễn Duy Trinh đọc và nhiều tham luận khác.

Củng cố và phát triển Đảng, chống chiến tranh đế quốc

Ngay sau khi thành lập, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân đứng lên đấu tranh, khởi đầu bằng cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Vững tin vào Ðảng, quần chúng cách mạng vùng lên trừng trị cường hào, phản động, thành lập chính quyền cách mạng tại một số địa phương theo hình thức Xô-viết, thực hiện nhiều chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng diễn ra từ ngày 19 đến 22-4-2001 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Ðại hội lần thứ IX của Ðảng

Ðại hội lần thứ IX của Ðảng họp từ ngày 19-4 đến 22-4-2001, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1.168 đại biểu, đại diện cho hơn 2,47 triệu đảng viên trong cả nước. Ðại hội có nhiệm vụ nhìn lại chặng đường 71 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII; 15 năm đổi mới đất nước, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó phát triển và hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong 20 năm đầu của thế kỷ 21; vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Ðảng ta ngang tầm đòi hỏi của dân tộc trong thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976.

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại: giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập, thống nhất, cùng thực hiện một nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

Xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Đại thắng mùa xuân 1975

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội III của Ðảng, Ban Chấp hành T.Ư đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhân dân miền bắc phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ sản xuất tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến 10-9-1960.

Ðại hội lần thứ III của Ðảng

Sau Chiến thắng Ðiện Biên Phủ 1954, miền bắc hoàn toàn được giải phóng, miền nam còn tạm thời nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ - ngụy. Vì vậy, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền bắc và tiến hành đấu tranh để giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II họp từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ảnh tư liệu

Ðại hội lần thứ II của Ðảng

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, đã phải đối mặt với những thử thách hiểm nghèo, thù trong, giặc ngoài và hậu quả chính sách của phát-xít Nhật làm hai triệu đồng bào bị chết đói. Ở miền nam, đêm 22, rạng ngày 23-9-1945, quân Pháp trong trang phục quân Anh, bất ngờ tập kích các công sở của chính quyền cách mạng tại Sài Gòn. Chỉ được hưởng nền độc lập, tự do 21 ngày kể từ ngày 2-9-1945, đồng bào, đồng chí Sài Gòn - Gia Ðịnh cùng đồng bào Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước. Hàng vạn thanh niên miền bắc hưởng ứng phong trào tòng quân giết giặc, chi viện sức người, sức của cho miền nam - Thành đồng Tổ quốc.

Hội nghị thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Tranh của họa sĩ Phan Kế An

Ðại hội lần thứ I của Ðảng

Vượt qua cuộc khủng bố, đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp đối với cao trào cách mạng những năm 1930-1931, cơ sở đảng, cơ sở quần chúng vẫn tồn tại và phát triển từ Trung ương đến địa phương. Ðồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, cùng các đồng chí lãnh đạo trong nước tổ chức khôi phục phong trào, tổ chức đảng, tiến hành chuẩn bị Ðại hội Ðảng.